Nye afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger.

Global økonomi er præget af historisk lave renter, og på nogle obligationer er renten decideret negativ. Det påvirker renten på din opsparingskonto i banken, men det påvirker naturligvis også det forventede afkast på dine investeringer. Særligt, hvis du investerer med kort tidshorisont og lav risiko, hvor investeringen typisk indeholder en stor andel obligationer.

Nye afkastforventninger
I June har vi gennemgået porteføljerne på baggrund af en række nye afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger. Det er et uafhængigt og sagkyndigt råd nedsat af finanssektoren med det formål at levere fælles afkastforventninger til sektoren. Afkastforventningerne gælder for første halvår af 2021 og opdateres halvårligt.

De nye beregninger viser, at det forventede afkast på June Moderate er lige under nul (-0,04% efter alle omkostninger, men før skat), hvis man har en tidshorisont på fem år eller derunder. Derfor har vi indsat en markering og en lille tekst, der gør opmærksom på dette, før man investerer i fonden.

Bemærk, at der alene er tale om en forventning om begrænset negativt afkast. Det faktiske afkast afhænger af markedsudviklingen, herunder udviklingen i renten. Det endelige afkast kan derfor blive et andet og dermed såvel positivt som negativt. Beregningerne er desuden foretaget uden at medregne det merafkast, vi forventer at kunne skabe i fondene på baggrund af vores løbende optimering af porteføljen.

De øvrige June fonde har alle positivt forventet afkast, og det er også tilfældet for June Moderate, hvis din tidshorisont er længere end fem år.

Forventet afkast afhænger af din tidhorisont og valg af risiko
Generelt gælder det, at det forventede afkast på din investering afhænger af din tidshorisont og valg af risiko. Det er således især på investeringer med kort tidshorisont, at det forventede afkast er påvirket af det lave renteniveau i de kommende år. Har du en længere tidshorisont, er billedet et lidt andet.

Det skyldes først og fremmest, at renteniveaet på længere sigt forventes at normalisere sig, så man igen oplever et positivt forventet afkast på obligationer. Derudover kan man, når man har en lang tidshorisont, som tommelfingerregel, også løbe en lidt højere risiko med sine investeringer, fordi den vil være mindre sårbar overfor kortsigtede udsving i værdien.

Hvad betyder det for mig?
Det er fortsat muligt for dig at investere i June Moderate, hvad enten du er ny eller eksisterende kunde. Hvorvidt du skal inddrage June Moderate i din opsparing eller ej afhænger af en lang række faktorer, heriblandt dine øvrige investeringer, det afkast, som en kontantplacering alternativt kan give dig, hvornår du foretog din investering, dine forventninger til renteudviklingen, din risikovillighed samt tidshorisonten, altså hvornår du forventer at skulle hæve din investering.

Det er op til dig selv, hvorvidt du vælger at investere eller ej. Ønsker du ikke at investere i June Moderate, kan du enten genbesøge din tidshorisont og/eller risikovillighed, vælge at investere i en anden af Junes fonde eller helt undlade at investere. Vælger du selv en anden fond, skal du dog være opmærksom på, at det ikke er den, vi har vurderet passer til dig og din økonomi.

 

 

Denne blogpost udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge andele i Junes fonde. Investering er altid forbundet med en risiko, og eventuelt afkast kan være negativt. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.